Reisevilkår
1. Bestilling
Bestilling av reisen gjøres direkte med Global Reiser eller Nilen Reiser.

2. Avtalens inngåelse
2.1.Avtalen mellom partene anses som inngått fra den dag depositumet er betalt. Dette skal senest betales 6 dager etter bestilling. Dersom betalingen ikke er skjedd til den tiden, er arrangøren ubundet av avtalen.

2.2. Når bestillingen skjer senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass, og kvittering for det innbetalte beløpet sendes til faks nr: 22509288.

3. Hva som omfattes av avtalen
3.1.Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av faktura/bekreftelse på bestilling, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtalen. For øvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser som er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger o.l. Dette gjelder punkter nevnt her, under "reisevilkår" og i "viktig å vite". Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, anses ikke som en del av pakkereisen.

4.Spesielle forhold knyttet til avtalen
4.1.Innreisebestemmelser
Det er visumplikt til flere av de lande vi i øyeblikket tilbyr, også for barn. Passet må være gyldig i 6 mnd. fra hjemreisedato. Visum kan kjøpes hos Global Reiser / Nilen Reiser og koster kr. 200, og betales sammen med bestillingen og fås på flyplassen ved ankomst.
Ikke-skandinaviske statsborgere må selv ta kontakt. Se adr. under " viktig å vite" for aktuell lands ambassade/ telefonnr før bestilling av reisen, slik at man vet at visum er innvilget først. Hvis reisen er bestilt, og visum ikke blir innvilget, må reisen annulleres. Da er vanlige avbestillingsregler gjeldende, og man er selv økonomisk ansvarlig.

4.2.Barnepris
Prisen for barn gjelder når barnet deler rom med 2 voksne. Kun 1 barn pr 2 voksne pr rom. Hvis 1 voksen skal dele rom med 1 barn, må barnet betale enkeltroms tillegg i tillegg til barnepris. Dette gjelder også hvis 2 barn skal dele rom alene.

4.3.Helseopplysninger
Den reisende skal før avtalens inngåelse opplyse om helsemessige formaliteter som kan gjøre seg gjeldende under reisen og oppholdet.

4.4. Annet
4.4.1. Når 1 person reiser alene og aksepterer/velger å være alene på utflukter må det betales dobbel pris for utfluktene. - våre priser er basert på min 2 personer.

4.4.2. Global Reiser AS / Nilen Reiser DA har stillet lovpliktig garanti til: Reisegarantifondet, PB 227, Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf: 51 84 47 27. firmapost@rgf.no www.rgf.no.
Vilkårene gjelder for pakkereiser som faller inn under definisjonen i "Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1". Dette betyr at reisen inneholder minst to av følgende elementer: transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere minst en overnatting.
Eventuelle krav kunden har overfor arrangøren, stilles direkte til Nilen Reiser DA. Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

4.4.3. Global Reiser og Nilen Reiser er i tillegg medlem av Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

5. Pris / betalingsvilkår
5.1. Når reisen er bestilt, skal det betales depositum på Kr 5000, per person, det restene beløpet skal være betalt senest 45 dager før avreisen.
Når bestillingen skjer senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass, og kvittering for det innbetalte beløpet sendes til faks nr: 22509288

5.2. Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten/faktura.

6. Skatter og avgifter
6.1.Både flyselskapene og cruiserederiene legger til skatter og avgifter på sine priser. Disse inkluderer vi i våre priser. Dessverre kan det forekomme økninger av disse, for eksempel på grunn av økte oljepriser. En eventuell økning i disse skattene og avgiftene vil bli viderebelaste passasjeren ved billettutstedelse.

7. Avbestilling
7.1. Global Reiser AS og Nilen Reiser DA tilbyr avbestillings- og reiseforsikring gjennom Europisk Reiseforsikring.
Denne må bestilles og betales sammen med betaling av depositum for at den skal være gyldig.
Ved sykdom eller andre situasjoner som gjør at reisen ikke kan gjennomføres, kontakt lege og forsikringsselskapet. Husk også å ta kontakt med Global reiser AS eller Nilen Reiser DA for avbestilling (eller flyselskapet direkte utenom våre åpningstider).

7.2. Kundens rett til å avbestille før reisen har begynt.
Den reisende kan før avreise annullere reisen i følgende tilfeller:
 • Der norske myndigheter fraråder reise til vedkommende sted pga forhold reisearrangøren ikke er herre over, og som ikke kunne forutses da påmeldingen ble bindene, som f.eks. krig/ krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi og arbeidskonflikter på feriestedet.
 • Der prisforhøyelse øker turens kostnader med mer enn 10 %.
 • Der det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen, som f.eks. arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt.
  I disse tilfellene har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre andre krav gjeldene.

  7.3. Den reisende rett til å avbestille reisen mot vederlag
 • Ved avbestilling mer enn 45 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum.
 • Avbestilling mellom 44 og 15 dager før avreise beholder arrangøren 50 % av reisens pris.
 • Avbestilling mellom 14 og frem til avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren seg hele reisens pris.

  7.4 Avbestilling ved gruppebestilling.
  Dersom kundens bestilling omfatter flere og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller.
  Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell mer pris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

  8. Arrangørens rett til å avlyse turen
  8.1. Global Reiser og Nilen Reiser kan avlyse reisen senest 14 dager før avreise under følgende forhold:
 • Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende.
 • Forhold arrangøren ikke er herre over, og som ikke kunne forutses da påmeldingen ble bindende, som for eksempel terror, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi eller arbeidskonflikter, som gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen.
 • Hvis UD fraråder å reise, kan avlysning skje umiddelbart.
 • Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å avvikle reisen på grunn av risiko for den reisendes liv eller helse.

  8.2. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Ut over dette kan det ikke gjøres krav, med mindre den reisende er påført tap som skyldes arrangørenes feil eller forsømmelse.

  8.3. Når arrangøren finner det nødvendig, kan en reise avbrytes etter at den er påbegynt og/eller omlegges etter at den er påbegynt, og/eller gjennomføre returreisen tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på en tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av på reisen.

  9. Mangler
  Dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program foreligger det en mangel. Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, tele- og strømbrudd, vannmangel og evt. tomme svømmebasseng på feriestedet og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over.

  10. Reklamasjon
  Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han eller hun oppdager en mangel som vil gi han eller hun rettigheter etter forannevnte punkter. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må den reisende dersom det er mulig reklamere på stedet. Klagen må senest være i hende hos arrangøren senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

  11. Annet
  Den reisende har plikt til å oppgi fullstendig navn på alle reisende ved tidspunkt for bestilling, samt fødselsdato i de tilfeller det er krevd (for eksempel for barn). Reisedokumentene skal tilsendes per vanlig post 10 dager før reisenes finner sted, skal sjekkes nøye. Evt avvikelser må rapporteres med en gang.
  Aldersgrense for bestilling er 18 år. Barn under 18 år kan ikke bestille reiser, eller foreta reiser på egenhånd uten foresattes skriftlige samtykke.
  Global Reiser AS og Nilen Reiser DA påtar intet ansvar for evt. forfalskninger i slike saker.
  Voksne som bestiller for andre sine barn er ansvarlige for at foresattes samtykke foreligger.
 •  
  Photo